Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
มสพช. ลงนามความร่วมมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิฯร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด  และถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของ “สังคมสูงอายุ” ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ   อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างดังกล่าวนี้

จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่าง สำนักงานกศน. สวทช. และมสพช. และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง สำนักงาน กศน.  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช.  โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของทั้ง 4 องค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในระยะอันใกล้นี้   และร่วมกันทำงานภายใต้ “หลักการบูรณาการความร่วมมือ” ด้วยการเชื่อมโยง  หนุนเสริม และต่อยอด  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงอายุของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

 

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ