Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2  ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่นำเสนอรูปธรรมงานในพื้นที่ที่สะท้อน การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องและมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care)

  • โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล    download PPT
  • โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายแพทย์อารีย์ นิสภนันท์   download PPT
  • โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดย นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังสี    download PPT
  • โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์    download PPT

ร่วมสะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มบทเรียนจากเวทีโดยทีมวิชาการ นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ และเครือข่ายสหวิชาชีพ (ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข  นักกายภาพบำบัด)

FB : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

 

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ