Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

PCFM journal ฉบับใหม่ เผยแพร่แล้ว ใน theme “Medical Cannabis Complimentary and Alternative Medicine” 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

http://thaiichr.org/wp-content/uploads/2020/10/20201017_042743.pdf
 

       

 

ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

การให้บริการสาธารณสุขด่านแรก
ที่เน้นความสนิทแนบแน่นกับชุมชน

สุขภาพชุมชน

ความรู้และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชน

20180726_182027

เครื่องมือสนับสนุน

เครื่องมือที่ใช้ในการสนันสนุน
การพัฒนาสุขภาพด้านต่างๆ

ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน

ความรู้ภูมิปัญญาและและนวัตกรรมต่างๆ
ของคนในชุมชน

รู้จัก มสพช.

อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ มสพช.
วิสัยทัศน์ รวมถึงโครงสร้างขององค์กร

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิฯร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด  และถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของ “สังคมสูงอายุ” ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ   อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างดังกล่าวนี้ จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ฉบับ […]

วารสาร PCFM : Learning and Education Issue. Vol. 2 No.2 MAY-AUG 2019 ตีพิมพ์แล้ว อ่านต่อได้ที่ www.pcfmjournal.com

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี ภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน “การจัดการใหม่ในพลวัตสังคม”และเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ และตอบสนองกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แล้วพบกัน วันที่ 6 -7 พฤศจิกายนนี้ นะคะ