เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง:  People-Centered Health Care  ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   download สูจิบัตรการประชุม

 

 

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

08.00 – 08.55

 • ลงทะเบียน

09.00 – 09.05

 • กล่าวรายงาน โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

09.05 – 09.45

 • กล่าวเปิด โดย พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

09.45 – 10.30

 • ปาฐกถาพิเศษ ระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ บนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

10.30 – 12.00  Grand Ballroom

 • เสวนา “สุขภาพอำเภอที่ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดย
  • ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ประธานชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
  • คุณพันธุ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
  • นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • คุณสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินรายการโดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • ชมนิทรรศการ ลานกิจกรรม อาหารกลางวัน
  • การดูแลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
  • แนวคิด หลักการเพื่อการดูแลแบบองค์รวม และการจัดการองค์กร ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ และมีประสิทธิภาพ
  • บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่าย
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
  • การจัดระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  • การจัดระบบบริการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  • การจัดระบบบริการสำหรับเยาวชนในชุมชน
   • เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • การบริหารจัดการเครือข่าย
   • องค์ประกอบของเครือข่าย
   •  ฐานคิดและกระบวนการ ภาคีเชื่อมโยงการทำงานและการประสานความร่วมมือบนฐานความสัมพันธ์
   •  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
  • การมีส่วนร่วม
   • ใครร่วม? ร่วมอะไร?ร่วมอย่างไร?
   •  การสร้างการมีส่วนร่วม ระยะการมีส่วนร่วม (ระยะเริ่มแรก)
   • เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาการมีส่วนร่วม

13.00 – 16.30   ห้องย่อยวิชาการ การจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Miracle Grand A  บทเรียนการจัดการที่เสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย

 • วิทยากรพื้นที่
  • นพ.สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร click
  • นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี click
  • คุณปิยะศักดิ์ คำสีลา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  • คุณจีรนันท์ วงศ์มา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ click
  • อาจารย์มานพ ตันสุภายน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ click
  • คุณภธิรา กิตติเดชานันท์นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ดำเนินรายการโดย ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • ทพญ.กันยา บุญธรรม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

Miracle Grand B  บทเรียนการจัดบริการปฐมภูมิโดยท้องถิ่นและเอกชน

 • วิทยากรพื้นที่
  • คุณชิษณุพงศ์ สุวรรณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • คุณรุ่งนภา ทับหนองฮี โรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวังชลบุรี
  • ร.อ.ท.(ญ)พรนภา โชคไทย ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • คุณขวัญใจ แจ่มทิม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • คุณบัณฑิต ตั้งเผชิญดี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • คุณมลฑล มานิต ผู้บริหารเครือข่ายมิตรไมตรีคลินิก
  • นพ.พุฒิพัฒน์ โชติวิทยาพงษ์ สหคลินิกตลาดบัวคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเครือข่ายโรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช
 • ดำเนินรายการโดย คุณจุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • ผศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นพ.ชูชัย ศรชำนิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Miracle Grand C   บทเรียนการพัฒนา อสม.ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน

 • วิทยากรส่วนกลาง
  • คุณคำรณ  นิ่มอนงค์ ผู้ประสานงานโครงการ จ.สมุทรสงคราม
  • คุณกชกร  ชิณะวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ จ.ลำพูน
  • คุณยุทธนา วงศ์โสภา ผู้ประสานงานโครงการ จ.เลย
  • คุณศักรินทร์  ซาเสน  ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จ.หนองบัวลำภู
  • คุณธีระวัฒน์  แดงกะเปา ผู้ประสานงานโครงการ จ.นครศรีธรรมราช
  • คุณชิษนุวัฒน์  มณีศรีขำ ผู้ประสานงานโครงการภาคกลาง
  • คุณชีวัน  ขันธรรม ผู้ประสานงานโครงการภาคเหนือ
  • คุณปวีณา  ราชสีห์  เจ้าหน้าที่มูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
 •  วิทยากรพื้นที่
  • กลุ่ม 1 (คุณสำรวย  ทองจันทร์ จังหวัดเลย คุณนันทา รอดสะใภ้ จังหวัดสมุทรสงคราม คุณอภิชาต  แก้วมะโน จังหวัดลำปาง คุณนงลักษณ์  ชูศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  • กลุ่มที่ 2 (คุณพ่อลังสิทธิ์ สมเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภูคุณบุญเพ็ง  แซ่ตั้น จังหวัดนครปฐม คุณอภิชญา  แก้วมณีแสง จังหวัดลำพูน คุณวันนิภา  ศิริบัตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  • กลุ่มที่ 3 (คุณฉวีวรรณ พงษ์วิเศษ จังหวัดศรีษะเกษ คุณสมคิด  คชสาร จังหวัดสิงห์บุรี คุณศรีรัตน์ เขียวงาม จังหวัดลำปาง คุณปาณิศา  จรียานุวัฒน์ จังหวัดสตูล)
 • ดำเนินรายการโดย คุณภัทรา  มาน้อย ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดลำปาง และ คุณสุภาพรรณ  ไกรฤกษ์  ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดเชียงใหม่

Boardroom   บทเรียนการจัดบริการที่เสริมการดูแลตนเองของประชาชน

 • ทีมโรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  • คุณสุชญา ต้นประสงค์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  • คุณวีรพันธ์ มีหนู โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 • ทีมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  • คุณกรรณิการ์  สุจริตจันทร์  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • คุณสุรีย์ทิพย์   ลี้สกุล  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • คุณสมยศ  แสวงสุข  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • คุณนภาพร  สันทบ  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ทีมอำเภอไทยเจริญ
  • คุณณรรฐิยา ผลขาว รพ.สต. หนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • พญ. อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
  • อาจารย์กิตติพงศ์ พลเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลานกิจกรรม  บทเรียนงานสร้างสุขภาพที่มากกว่าการจัดการโรค อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (งานอนามัยเจริญพันธุ์)

 • อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (งานอนามัยเจริญพันธุ์)
  • คุณเอกกมล  สำลีรัตน์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  • คุณศิริวัฒนา  ตั้งสมสุข โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  • คุณปัณนพ  ตินมณีพร อสม.ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (ลด ละ เลิกสุราในชุมชน)
  • ภญ.มัทนา  สมบัติวัฒนาเวศ โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  • คุณสุจิรัชยา  ทองทา โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  • คุณมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  • คุณศุภัชกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
 • อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร(เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย)
  • คุณมุทิตา ปัญติ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • คุณเสาวลักษณ์ ศรีวงษ์สา เลขานายก อบต.วังโมกข์ จังหวัดพิจิตร
  • คุณพานทอง โตเมฆ ประธานสภา อบต.บ้านนา จังหวัดพิจิตร
  • คุณชัย  มาลิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มเครือข่ายอินทรีย์
 • ดำเนินรายการโดย อาจารย์ไพศาล เจียนศิริจินดา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  • ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กำหนดการวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

08.00 – 08.55

 • ลงทะเบียน

09.00 – 12.00

Miracle Grand A   การสร้างคนเพื่อหนุนเสริมการมีส่วนร่วม

 • วิทยากรพื้นที่
  • คุณวรรณนภา พุทธจันทึก อาสาสมัครชุมชนอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • คุณชวนพิศ ศิริไพบูลย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  •  นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ดำเนินรายการโดย ดร.อลิสา ศิริเวชสุนทร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • ดร.นพ.ฑินกร โนรี สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
  •  ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Miracle Grand B  (Primary  Care Cluster Management)

 • วิทยากรพื้นที่
  • นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
  • พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • พญ.ดวงดาว ศรียากูล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • พญ.เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • วิทยากรส่วนกลาง
  • นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป นักวิชาการอิสระ
  • ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • วิทยากรหลัก พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • ภาพกิจกรรม ห้องย่อย “Primary Care Cluster Management”

Miracle Grand C   บทเรียนการใช้งานวิจัยเพื่อการจัดการพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ (โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน)

 • วิทยากรส่วนกลาง
  • คุณชิษนุวัฒน์  มณีศรีขำ ผู้ประสานงานโครงการภาคกลาง
  • คุณคำรณ  นิ่มอนงค์ ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดสมุทรสงคราม
  • คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงานโครงการภาคใต้
  • คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงานโครงการภาคใต้
  • คุณศักรินทร์  ซาเสน ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู
  • คุณธีระวัฒน์  แดงกะเปา ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • คุณยุทธนา วงศ์โสภา ผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดเลย
 • วิทยากรพื้นที่
  • กลุ่ม 1 (คุณเปรมยุดา  พัฒชนะ โรงพยาบาลสตูล คุณสุพรรณ  ดุรงติณชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณเดือน ฉลาดดี อบต.โนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู)
  • กลุ่ม 2(คุณอภิชาต  แก้วมะโน จังหวัดลำปาง คุณบุญเหลือ  ดีอ้น  จังหวัดสิงห์บุรี คุณรชตศุภ โกศล จังหวัดอุบลราชธานี)
  • กลุ่ม 3(คุณสุพจน์ วังเวียง จังหวัดลำพูนคุณจำเริญ เต็มดวง จังหวัดศรีสะเกษ คุณพิสมัย สิงคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
  • รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
  • ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผศ.พิเศษ กาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
 • ดำเนินรายการโดย คุณประมวล  ดวงนิล ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดศรีสะเกษ และ คุณปราณี  ระงับภัย ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จังหวัดศรีสะเกษ

Boardroom  บทเรียนการยกระดับและขยายผล

 • คุณศศิธร อุตสาหกิจ โรงพยาบาลสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • คุณชนบท บัวหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
 • คุณสถาพร จิรฐาชฎายุ มูลนิธิเพื่อคนไทย
  • โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
 • คุณสินี จักรธรานนท์ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
  • กระบวนการและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสังคมขยายผลกระทบทางสังคม (scaling)
  •  model เพื่อการขยายงาน สำหรับองค์กรภาคสังคม
  • องค์กรของเราเหมาะกับโปรแกรมไหน?
 • ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เดชาติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลานกิจกรรม  เครื่องมือเสริมพลังการทำงานระบบสุขภาพ

 • การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ นพ.สมชาติ สุจริตรังษี และทีมงานโรงพยาบาลดอนพุด  จังหวัดสระบุรี
 • การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน คุณศิวิไล  บรรเทาทุกข์ โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และคุณบุญนะ ลิมกุล สำนักงานสาธารณสุขอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง ดร.ทรงยศ คำชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ นพ.จรัส สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คุณบงกช บุญฟู  โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คุณนันทวรรณ ไชยคำวัง  โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดำเนินรายการโดย คุณภัทรา  มาน้อยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง และ คุณชีวัน ขันธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 • วิทยากรส่วนกลาง ดร.สุรศักดิ์ อธิคมานนท์วิทยาลัยราชชนนีชัยนาท จังหวัดชัยนาท

12.00 – 13.00

 • ชมนิทรรศการ ลานกิจกรรม อาหารกลางวัน

13.00 – 13.10

 • ประมวลภาพงาน

13.10 – 14.00

 • สรุปสาระการประชุมวิชาการ โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

14.00 – 14.30

 • ปาฐกถาพิเศษ “พลังชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ”  โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

14.30 – 15.00

 • พลังเครือข่ายวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
  • ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
  • สมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทย
  • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
  • ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
  • ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
  • สภาเภสัชกรรม
  • กลุ่มเภสัชกรครอบครัว ภายใต้สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
  • สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  • ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิ
  • เครือข่ายวิชาชีพทันตกรรมปฐมภูมิ
  • ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
  • มูลนิธิแพทย์ชนบท
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

ภาพบรรยากาศพิธีปิด

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ