เวทีประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ”

เวทีประชุมวิชาการ model of primary care network management ประเด็น “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทเรียนการบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน เขตเมืองและชนบท ภาคเหนือ (โรงพยาบาลเชียงของ) ภาคอีสาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่น) ภาคกลาง (โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ) และภาคใต้ (โรงพยาบาลท้ายเหมือง โรงพยาบาลท่าศาลา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำเสนอหลักคิดและแนวทางในการบริหารกำลังคนในเครือข่ายบริการภาพรวม (รพช. สสอ. รพ.สต. ท้องถิ่น ชุมชน) รูปแบบและวิธีการบริหารกำลังคนในเครือข่ายบริการและภาคีให้ทำงานร่วมกันและมีผลลัพธ์งานที่ดี กลไกหลักของการบริหารกำลังคนระดับอำเภอ คุณภาพคนและคุณภาพงาน ทิศทางกำลังคนที่เชื่อมโยงการเรียนรู้และบริการกับชุมชน ท้องถิ่น บทเรียนที่ควรทำและไม่ควรทำ ซึ่งทุกแห่งมีบทเรียนการทำงานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นำ (leadership) ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่มีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา กำลังคน การจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และขึ้นตามบริบท ทั้งในเขตเมืองและชนบท ประเด็นของการคิด FTE มาตรฐานที่ต้องการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ การพัฒนาบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) การบริหารจัดการคนที่มีอยู่ (ไม่ตรง spec สูงวัย เมียนายฯลฯ) การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ประเด็นของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และช่องว่างระหว่างวัย (generation gap) ระหว่างคนทำงานที่เกิดยุค baby boom!! กับคนทำงาน Gen X, Y และที่สำคัญคือ เมื่อมีการสร้างทีม แล้วจะทำอย่างไรให้ทีมคงอยู่? เมื่อมีการโยกย้ายของคนทำงานหลักแล้วคนที่อยู่จะมีวิธีการจัดการอย่างไร?

ภาพบรรยากาศการประชุม

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ