เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”

กล่าวแนะนำความสำคัญ ประเด็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์การจัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

นำเสนอกรอบการประเมินผลการจัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอในระดับต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ ผลการประเมิน และบทเรียนการประเมิน

  •  ผลการประเมินระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย โดย ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เอกสาร
  • ผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 โดย อาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เอกสาร
  •  DHS Barometer โดย คุณทัศนีย์ ญาณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เอกสาร

การนำเสนอบทเรียนการติดตามและประเมินผลลัพธ์การจัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอ พื้นที่กรณีศึกษา

  • บทเรียนการติดตามและประเมินผลลัพธ์การจัดเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย คุณปรีดา โนวฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ ผู้แทนองค์กรภาคี (สปสช. ส่วนกลาง และเขต)

สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีประชุม

ภาพกิจกรรม FB : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ