การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน

หัวใจของการเยียวยา “ชีวิต” การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน (Holistic and Comprehensive care) โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เอกสาร

 

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ