องค์ประกอบของคุณภาพบริการ

 

องค์ประกอบของคุณภาพบริการ 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพบริการทั้งในและต่างประเทศ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้จัดองค์ประกอบของคุณภาพบริการที่มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

 • วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพบริการว่าที่ไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร
 • มาตรฐานที่ใช้ เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดบริการ ตั้งแต่ Input, Process, Output, Outcome, และ Impact
 • ศาสตร์ที่ใช้ คือ Health Service Research

2. การเพิ่มคุณภาพ (Quality Improvement)

 • วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการในมิติต่าง ๆ แล้วแต่ว่าจะต้องการให้มาตรฐานอะไรเพิ่มขึ้น
 •  มาตรฐานที่ใช้ เช่น Practice Guideline ต่าง ๆ
 •  ศาสตร์ที่ใช้ ขึ้นอยู่กับมิติที่ต้องการพัฒนา เช่น การพัฒนาคน การพัฒนาบริการ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นต้น

3. ระบบคุณภาพ (Quality System)

 • วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบที่มารองรับและเป็นหลักประกันของคุณภาพบริการที่ต้องการ เช่น Information system, financial system เป็นต้น
 •  มาตรฐานที่ใช้ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001 เป็นต้น
 •  ศาสตร์ที่ใช้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ( Management Science )

4. การเพิ่มศักยภาพผู้บริโภค (Consumer Empowerment)

 • วัตถุประสงค์เป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคเพื่อหาแนวทางและวิธีการว่าจะให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดคุณภาพบริการได้อย่างไร
 • มาตรฐานและศาสตร์ที่ใช้เป็นเรื่องของมวลชน เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค การเสริมพลังผู้บริโภค

   


อ่าน 200 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 องค์ประกอบของคุณภาพบริการ
 เครื่องมือในระบบคุณภาพ
 แนวคิดระบบคุณภาพ

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์