หนังสือ

   เครื่องมือพัฒนาและทบทวนคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
แนวทางสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นำไปใช้ในการประเมินหรือทบทวนตนเอง ที่ช่วยให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มีความจำเพาะ และมีความพิเศษสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมินั้นๆ
   การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
การพัฒนาและให้รางวัลคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award_CUP & PCU)
   หนังสือ 
แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 2550-2554
   หนังสือ 
ตกผลึกอุดมการณ์ปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน
   หนังสือ 
ประมวลปาฐกถาแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เลือกหน้า

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์