ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

 

 

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ผศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ
นางสาวอรวรรณ ขวัญศรี
นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์
นางสาวเบญจวรรณ วิหกเหิร
นางสาวญาณิษา ศรีสง่า

NCD Forum 2014