ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

Chronic Care การดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ