ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ

Chronic Care การดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว