เครื่องมือสนับสนุน

ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

เครื่องมือสนับสนุนในการดูแล
สุขภาพประชากรผู้สูงอายุและผู้พิการ

ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เครื่องมือสนับสนุนกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เครื่องมือสนับสนุน
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เครื่องมือค้นหาต้นทุนและศักยภาพชุมชน

เครื่องมือสนับสนุนการค้นหาต้นทุนและศักยภาพชุมชน

เครื่องมือคุณภาพ PCA

เครื่องมือสนับสนุนคุณภาพ PCA