การดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มสูงอายุและพิการ

การดูแลผู้สูงอายุฯ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย อบต.หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย