Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

การดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มสูงอายุและพิการ

การดูแลผู้สูงอายุฯ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย อบต.หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย