การดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก