การดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ผศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ
นางสาวอรวรรณ ขวัญศรี
นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

NCD Forum 2014
การดูแลผู้ป่วยระยะยาว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก