สุขภาพชุมชน

การดูแลสุขภาพประชากร
กลุ่มสูงอายุและพิการ

ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการผ่านสื่อประเภทต่างๆ

การดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค
ทานผักผลไม้ งดสูบบุหรี่ งดเหล้า ออกกำลังกาย

การเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

สื่อองค์ความรู้ในการพัฒนาสุขภาพด้วยตนเอง

เครือข่ายสุขภาพชุมชน

เครือข่ายของกลุ่มรักสุขภาพ
เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

การจัดการกองทุนชุมชน

การบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาสุขภาพภายในชุมชน

เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

เครือข่ายกลุ่มคนรักสุขภาพระดับอำเภอ