Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญาของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

 

พันธกิจ

พัฒนาความรู้ พัฒนาระบบ ควบคู่กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจริง เพื่อหนุนเสริมเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

 

เป้าหมาย

“ระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์การทำงาน

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)

กระตุ้นระบบและนโยบายบริการปฐมภูมิ (Policy and System Development)

เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลัง (Learning Network and Empowerment)

 

บทบาทหน้าที่

ติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือบูรณาการจากองค์ความรู้ที่มีอยู่

จัดการความรู้ รวบรวม สังเคราะห์ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

ร่วมมือ ประสานกับองค์กรการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย รวมทั้งร่วมกับสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผลงานเด่น

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Collective Wisdom) 
       มีเครื่องมือ คู่มือ แนวทางการทำงาน เช่น เครื่องมือค้นหาทุนชุมชน และ 6 องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะประเด็น เช่น การจัดการ ระบบโรคเรื้อรัง ระบบการทำงานผู้สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล การทำงานในหลักจิตวิทยาและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
       มีองค์ความรู้ กรอบคิด รูปแบบ กระบวนการทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้/ความรู้ที่มาจากปฏิบัติการจริง เช่น ชุดความรู้เรื่องรูปแบบการทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) และบทเรียนการจัดระบบการจัดการอำเภอสุขภาพดี
       มีสื่อเพื่อการเผยแพร่ ขยายผล

กระตุ้นระบบและนโยบายบริการปฐมภูมิ (Policy and System Development)
       การจัดทำงานวิจัยติดตามประเมินสถานการณ์ (Baseline situation) นโยบายหมอครอบครัว 
       การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายพื้นที่วิจัยและพัฒนา/ พัฒนาและวิจัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได้แก่ งานเวชศาสตร์ครอบครัวและเครือข่ายคุณภาพบริการปฐมภูมิ งานผู้สูงอายุบูรณาการ งานจัดการระบบโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดการกองทุนพื้นที่ 
       Policy Development ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (ระดับชาติ)
 
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลัง (Learning Network and Empowerment

มีกลไกและการดำเนินงานในพื้นที่เครือข่าย ได้แก่ พื้นที่พัฒนาระบบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี และพื้นที่พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เครือข่ายพื้นที่ที่ทำงานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย์ดูแลต้นแบบเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ งานบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

มีการพัฒนาเสริมศักยภาพบุคลากร เช่น มีทีมอำเภอ (แกนนำเครือข่ายพัฒนาพื้นที่เฉพาะประเด็น) ทีมวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการในพื้นที่ และพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่หนุนเสริมการพัฒนาในระดับพื้นที่ทั้งประเด็นระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน

มีการติดตามและประเมินผล ได้แก่ พื้นที่ได้รับ Primary Care Award ในระดับที่มุ่งมั่นและมีกระบวนการที่ชัดเจนในหลากหลายบริบทโดยใช้หลัก “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”