พื้นที่เรียนรู้

พื้นที่ที่เป็นต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ของการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งเวทีการเรียนรู้

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย