ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน

เรื่องเล่าจากคนทำงาน

เรื่องเล่าเกี่ยวกับชุมชน
จากเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่

พื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของคนในชุมชน

นวัตกรรมชุมชน

นวัตกรรมที่เกิดจากความรู้ และภูมิปัญญา
ของคนในชุมชน