เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์รวมใจ
12 ปีเวชศาสตร์ครอบครัว

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ

Chronic Care การดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย