เวชศาสตร์ครอบครัว

ศาสตร์การดูแลคนไข้อย่างองค์รวม ที่ดูแลทั้ง ตัวคน และตัวโรค ปัญหาสุขภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
มองปัญหาเชื่อมโยงทั้งทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และสังคม สิ่งแวดล้อม

WFD 2020
World Family Doctor Day — 19 May 2020: Message from Dr Donald Li, WONCA Presiden
เวชศาสตร์รวมใจ
12 ปีเวชศาสตร์ครอบครัว
เพลงดอกไม้แกร่ง..ในแปลงชุมชน (MV)

Chronic Care การดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย