ระบบบริการปฐมภูมิ

ระบบบริการปฐมภูมิ คือ การให้บริการสาธารณสุขด่านแรกที่เน้นความสนิดแนบแน่นกับชุมชนนำความรูและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ประชาชน คล้ายกับหมอประจำตัวที่รู้จักคุ้นเคยเหมือน ญาติสนิทและเข้าถึงได้โดยง่าย

Primary Care
Primary Care คืออะไร
somtext
ความสุขชุมชนไทย
NCD Forum 2014
เพลงดอกไม้แกร่ง..ในแปลงชุมชน (MV)
Primary Care คือ ?

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย