กำลังคนด้านปฐมภูมิ

เวชศาสตร์รวมใจ
Primary Care
Primary Care คืออะไร
somtext
Communityhealth
12 ปีเวชศาสตร์ครอบครัว
ICT ในบริการปฐมภูมิ 1
ICT ในบริการปฐมภูมิ 2
ICT ในบริการปฐมภูมิ 3
ICT ในบริการปฐมภูมิ 4
น้ำเกี๋ยน : ตำบลน่าอยู่
ความสุขชุมชนไทย
วังหว้าตำบลสุขภาวะ
ธนาคารความดี หนองสาหร่าย
เพลงศักยภาพชุมชน [Official MV]
NCD Forum 2014
เพลงดอกไม้แกร่ง..ในแปลงชุมชน (MV)
แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
บทเรียนพัฒนาคุณภาพเครือข่าบบริการปฐมภูมิ(PCA)
การดูแลผู้สูงอายุฯ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ

Chronic Care การดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรังตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย