การบริหารจัดการระบบ

การจัดการเครือช่ายภายในระบบอำเภอ และการจัดการภายในระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อนำไปสู่ระบบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ