ข่าว/กิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน

การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน แนวทางการทำงานของ มสพช. ตลอดจนแนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน และสื่อสารองค์กรของมสพช.

อ่านเพิ่ม >>