ข่าว/กิจกรรม

เวทีประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ”

เวทีประชุมวิชาการ model of primary care network management ประเด็น “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่ม >>

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน

การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน แนวทางการทำงานของ มสพช. ตลอดจนแนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน และสื่อสารองค์กรของมสพช.

อ่านเพิ่ม >>