ข่าว/กิจกรรม

การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน (holistic and comprehensive care) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่ม >>

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People-Centered Health Care” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่ม >>

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างค่านิยมบุคลากร ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม

อ่านเพิ่ม >>

เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”

เวทีนำเสนอบทเรียนการติดตามประเมินผลเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้แทนองค์กรภาคี

อ่านเพิ่ม >>

เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management)

บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ บทบาทนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นระบบ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเพิ่ม >>

นโยบาย “ผู้บริหารสธ…ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย “ผู้บริหารสธ…ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559 ประเมินภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุข นำไปสู่ “องค์กรไร้พุง”

อ่านเพิ่ม >>