ข่าว/กิจกรรม

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People-Centered Health Care” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่ม >>

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างค่านิยมบุคลากร ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม

อ่านเพิ่ม >>

เวทีประชุมวิชาการ “การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ”

เวทีนำเสนอบทเรียนการติดตามประเมินผลเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้แทนองค์กรภาคี

อ่านเพิ่ม >>

เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management)

บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ บทบาทนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นระบบ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเพิ่ม >>

นโยบาย “ผู้บริหารสธ…ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย “ผู้บริหารสธ…ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ปี 2559 ประเมินภาวะโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุข นำไปสู่ “องค์กรไร้พุง”

อ่านเพิ่ม >>

เวทีประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ”

เวทีประชุมวิชาการ model of primary care network management ประเด็น “การบริหารจัดการบุคลากรปฐมภูมิ” ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่ม >>