ข่าว/กิจกรรม

วารสาร PCFM: Primary Care Management

วารสาร PCFM : Primary Care Management Issue. Vol. 2 No.3 JAN-APR 2019 ตีพิมพ์แล้ว ความสับสน มึนงง เมื่อพูดถึงระบบบริการปฐมภูมิ…. อะไร คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ? หน่วยใด คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ? เวชศาสตร์ครอบครัว

อ่านเพิ่ม >>

การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่ม >>

การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : การจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการดูแลแบบผสมผสาน (holistic and comprehensive care) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่ม >>

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559

ระบบสุขภาพอำเภอที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People-Centered Health Care” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

อ่านเพิ่ม >>

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างค่านิยมบุคลากร ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม

อ่านเพิ่ม >>