Deprecated: Elementor\Utils::is_ajax is deprecated since version 2.6.0! Use wp_doing_ajax() instead. in /home3/cp675868/public_html/thaiichr.org/wp-includes/functions.php on line 5212
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

ข่าว/กิจกรรม

มสพช. ลงนามความร่วมมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิฯร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย

อ่านเพิ่ม >>

เวทีการจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี ภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน “การจัดการใหม่ในพลวัตสังคม”และเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ และตอบสนองกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แล้วพบกัน วันที่ 6 -7 พฤศจิกายนนี้ นะคะ

อ่านเพิ่ม >>

วารสาร PCFM: Primary Care Management

วารสาร PCFM : Primary Care Management Issue. Vol. 2 No.3 JAN-APR 2019 ตีพิมพ์แล้ว ความสับสน มึนงง เมื่อพูดถึงระบบบริการปฐมภูมิ…. อะไร คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ? หน่วยใด คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ? เวชศาสตร์ครอบครัว

อ่านเพิ่ม >>

การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่ม >>